Sản xuất các loại lược nhựa, lược khách sạn dùng 1 lần, lược dùng trong tiệm tóc,... Plastic hotel comb, Fold plastic hotel comb


  • Thể loại: Lược nhựa/ Plastic comb

Sự miêu tả

Sản xuất các loại lược nhựa, lược khách sạn dùng 1 lần, lược dùng trong tiệm tóc,...

Plastic hotel comb, Fold plastic hotel comb,...